Rượu vang sủi SirQQ

1

 

1 – Quốc gia
2 – Giống nho
3 – Loại rượu vang
4 – Nồng độ
5 – Dung tích